• קונטור
 • corean regba
{{searchTotal}} תוצאות
לחיפוש
בנושא "{{term}}"

מדיניות פרטיות

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "רגבה"). רגבה מכבדת את פרטיותם של כל המשתמשים באתר האינטרנט אותו מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). מטרת מדיניות זו היא להסביר את הנהלים הנהוגים על ידי רגבה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת רגבה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר, העיבודים הנעשים במידע, העברות מידע לצדדים שלישיים ובעניין זכויות המשתמש בנוגע למידע האישי שרגבה אוספת אודות משתמשי האתר.  

בעת השימוש באתר, רגבה אוספת מידע אודות המשתמשים. חלק מהמידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש לדוגמה, העמודים בהם המשתמש צפה; הצעות ושירותים שעינינו את המשתמש; כתובת IP ממנה פנה המשתמש; קבצי עוגיות (Cookies) ועוד. חלק אחר מהמידע הינו מידע אישי שניתן להשתמש בו לזהות את המשתמש, לדוגמה, שם; שם משתמש; טלפון; כתובות דוא"ל ומגורים; העדפות אישיות והרגלי צריכה של המשתמש, ועוד.

רישום לשירותים

המשתמש/לקוח מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת תיאום פגישה או יצירת קשר או בעת רישום לשירותים באתר ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין, הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שרגבה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים והשירותים שרגבה מוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של רגבה ובכפוף לכל דין.

רגבה תבקש מהמשתמש/לקוח רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת אותו שירות. 

מאגר מידע

רגבה תהא רשאית לנהל מאגר מידע, אשר יהיה באחריותה. רגבה תהא רשאית לעבד את המידע אשר יגיע לידיעתה באמצעות השימוש באתר או הנמסר לה על ידי המשתמשים/לקוחות.

שימוש במידע

רגבה תעשה שימוש במידע שנאסף רק על פי מדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי הוראות כל דין. רגבה תשתמש במידע (אשר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית), בין היתר למטרות הבאות:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
 • לפקח, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר (בין ביתר באמצעות מחקרי שוק, סקרים ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות בנוגע לשימושים אותם מבצעים המשתמשים/לקוחות באתר האינטרנט, שביעות הרצון והענות לתכנים שיווקיים והתאמת מוצרינו למאפיינים האישים של לקוחותינו);
 •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • בכפוף להסכמת המשתמש ולהוראות כל דין, לצרכי שיווק ופרסום מוצריה ושירותיה המבוססים, בין היתר, על מאפייניו האישים והעדפותיו האישיות של המשתמש (לדוגמה, מיקום הסניף המועדף, שירותים שצרך וכיו"ב);
 • לצורך שירות לקוחות, טיפול בפניות, תלונות, תקלות ובכדי לתת מענה לשאלות המשתמש/לקוח ולהיות עימו בקשר;
 • שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שרגבה רשאית להשתמש בהם לצורך אימות ושיפור המידע האישי שברשותה.
 • בכדי להציע למשתמש/לקוח להצטרף למועדון הלקוחות שלה.

דיוור ישיר אלקטרוני

רגבה תהא רשאית להשתמש בפרטים המזהים של המשתמש/לקוח שברשותה בכדי לפנות/לשלוח אליך בדוא"ל מידע בדבר שירותיה וכן תוכן שיווקי ופרסומי.

פניה כאמור יכול שתעשה בכל אמצעי תקשורת שרגבה תמצא לנכון, לרבות באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, הודעות מסר קצר (SMS), רשתות חברתיות ואמצעים נוספים.

מידע כזה ישוגר למשתמש/ללקוח רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובאפשרות המשתמש/לקוח, בעת ההרשמה לבחור שלא לקבל מידע שיווקי מרגבה או לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מידע כזה בכל עת, באופן שיצוין באתר ו/או בדוא"ל ו/או במסרון, לפי העניין.

 מסירת מידע לצדדים שלישיים

רגבה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותו של משתמש/לקוח  באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר יידרש בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש/לקוח לבין רגבה או מי מטעמה;
 • אם המשתמש/לקוח יבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל בידי רגבה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את המידע האישי לצד שלישי;
 • אם רגבה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש/לקוח את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

"עוגיות" (Cookies)  

רגבה עושה שימוש באתר בטכנולוגיה שנקראת "עוגיות" (Cookies), אשר מאפשרות סימן הפעילות  של המשתמש/לקוח באתר כאשר זה משתמש או מבקר באתר וזוכר אותו, זאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש/לקוח ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, לחסום את כל ה  Cookiesאו לקבל התרעה לפני הורדת ה Cookies. בכדי ללמוד יותר אודות שימושי ה Cookies, באפשרותך לעיין בהוראות השימוש הרלוונטיים או בקובץ העזרה של דפדפן האינטרנט.

אבטחת מידע

רגבה מיישמת באתרה מערכות, יישומים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, אובדן, או גישה בלתי מורשית למידע האישי בהתאם להוראות הדין.

בעוד שמערכות ונהלים אלה בדבר אבטחת מידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע האישי, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. רגבה לא יכולה להבטיח ולא מתחייבת כי המידע האישי יהיה מוגן לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע האישי. על כן, למשתמש/לקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד רגבה או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות ו/או גילוי ו/או שימוש במידע האישי הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור.

זכות לעיין במידע

על פי החוק, כל משתמש/לקוח זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. משתמש/לקוח שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לרגבה, בעלת מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ממאגר המידע.

פנייה כזאת יש להפנות אל: info@regba.co.il או בדואר רגיל אל: רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מושב רגבה, ד.נ גליל מערבי 2280400.

שינויים במדיניות הפרטיות

רגבה תהא רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמש/לקוח, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.